Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Пазарен бум
Период, по време на който цените или пазарната активност рязко се увеличават.
Пазарен дял /Market share/
Обемът на продажбите на дадена компания, изразен като процент от общите продажби за отрасъла.
Пазарна капитализация
Стойността на акциите на публична компания в определен момент. Изчислява се чрез броя издадени акции умножени по текущата им пазарна цена.
Пазарна поръчка /Market order/
Поръчка за покупка или продажба на даден финансов актив на пазарна цена.
Пазарна цена
Паричната сума, за която един актив може да бъде продаден към момента на оценката в пряка сделка между информирани, независими и желаещи да осъществят сделката купувач и продавач.
Паритет на покупателната способност (ППС) /Purchasing Power Parity (PPP)/
Паритетите на покупателната способност (ППС) се използват за превръщане на номинални стойности (заплати/цени/разходи) в национална валута (лев, евро, паунд и т.н.) в единна условна валута, наричана „Стандарт на покупателната способност” (СПС). Тази условна валута има еднаква покупателна способност във всички страни от ЕС, което позволява да се използва за сравнения за размера на заплатите или цените на дадени стоки и услуги в различни страни.
Паричен баланс /Cash balance/
това са средствата, които са налични по сметка за търгуване в началото на деня. Стойността им не се изменя през деня и се изчислява в края на предходния ден.
Паричен пазар /Money market/
Пазар на който се търгуват краткосрочни финансови инструменти. Те са с матуритет по-малък от една година и обикновено се използват за заемане на ликвидност.
Пасив /Liability/
1) Задължение 2) Частта от счетоводния баланс, която показва задълженията на дадена фирма
Период на изплащане /Payback period/
Определя се като съотношение между стойността на първоначалната инвестиция и годишните постъпления от нея. За по-изгодни се приемат проектите с по-кратък период на изплащане.
Пип /Pip/
последната цифра след десетичната точка в котировката на валутната двойка. Например един пип при ЕUR/USD е 0.0001, а при USD/JPY e 0.01.
Пит /Pit/
обособени места на борсовия под, където се търгуват фючърси и опции от един вид (например фючърси на царевица).
Платежен баланс /Balance of payment/
обобщение на международните транзакции (търговия със стоки и услуги, капиталови транзакции и движение на резервите на централната банка) на дадена държава за определен период от време.
Плъзгаща средна /Moving Average/
Средна стойност за няколко периода назад. Когато се нанесе върху ценова графика, представлява крива с по-малки отклонения от тези на самата цена. Използва се за определяне на нива на съпротива и подкрепа, както и за установяване на тренд.
Повторно нарушение
Повторно е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
Поддържащ маржин /Maintenance Margin/
минималната стойност на една сметка, която се изисква за поддържане на открита позиция във фючьрси или къси опции. Тя обикновено е по-малка от пьрвоначалния маржин. Ако стойността на сметката ви падне под поддържащия маржин, вие получавате обаждане от брокера (margin call). Ако искате да запазите отворената си позиция, трябва да възстановите сметката си до размера на първоначалния маржин.
Поемане
Поемане e налице, когато съгласно договор с емитента инвестиционен посредник записва или се задължава да запише за своя сметка част или цялата емисия от ценни книжа и да я предложи за първоначална публична продажба.
Покупателна способност на домакинствата /Purchasing power of households/
Покупателната способност на домакинствата се изчислява с данни от изследванията на НСИ за състоянието на домакинските бюджети. Тя показва какво количество от някои от водещите хранителни и нехранителни стоки могат да бъдат закупени от едно домакинство, ако то насочи целия си потребителски разход за целта. В зависимост от вида на стоката, мерната единица може да е брой (напр. при яйцата), килограм (напр. при свинското месо), литър (напр. при прясното мляко) и др. Домакинствата, които участват в изследването на НСИ получават по 20 лв. месечно, за да предоставят необходимата информация.
Политика на отрицателни лихви /Negative interest policy/
При политика на отрицателни лихви централната банка (като ЕЦБ, Федералния резерв и БНБ) изисква от търговските банки да заплащат за съхранението на техните свръхрезерви. Това са средства, които надвишават минимално изискуемите от търговските банки нива, и които по принцип се депозират именно в централната банка на една страна. Целта е търговските банки да спрат да трупат резерви и да разширят кредитирането, като по този начин подкрепят икономическия растеж и създаването на работни места.
Последен ден за търгуване /last trading day/
последният ден, в който може да се търгува даден фючърсен контракт или опция. Срещу незатворените позиции трябва да бъде направена реална доставка на базовия актив или паричен сетълмънт.